Informacije javnega značaja

 

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda: Osnovna šola Trnovo
Karunova ulica 14/a
1000 Ljubljana
telefon: 01 283 35 64
Matična številka šole: 5084440000
Davčna številka šola: 67940650
IBAN šole: SI56 0126 1603 0662 079
Odgovorna uradna oseba: mag. Đulijana Juričić, ravnateljica
telefon: 01 420 13 50
julijana.juricic@guest.arnes.si
Datum prve objave kataloga: 10. april 2006
Datum zadnje spremembe: 14. september 2019
Spletni naslov kataloga: http://www.os-trnovo.si/sola/informacije-javnega-znacaja/

 

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

 

2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda
Kratek opis delovnega področja zavoda: Osnovnošolsko izobraževanje
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot Osnovna šola Trnovo, Karunova ulica 14/a, 1000 Ljubljana
Organigram zavoda:  datoteka

 

2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba: mag. Đulijana Juričić
2.c Varstvo osebnih podatkov
Pristojna oseba: mag. Đulijana Juričić
Pooblaščena oseba za varstvo podatkov: Primož Obrecht
Politika varstva osebnih podatkov: datoteka
Video nadzor: datoteka
2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Notranji predpisi
 • Akt o ustanovitvi
 • Pravilnik o dodeljevanju socialne pomoči
 • Pravilnik o statusu učenca
Državni predpisi
 • Zakon o zavodih
 • Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
 • Zakon o šolski inšpekciji
 • Zakon o delovnih razmerjih
 • Zakon o javnih uslužbencih
 • Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS
 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
 • Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive
 • Pravilnik o pripravništvu in o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
 • Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja
 • Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
 • Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede
 • Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov
 • Zakon o javnih naročilih
 • Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok
 • Zakon o knjižničarstvu
 • Odredba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
 • Zakon o splošnem upravnem postopku
 • Zakon o osnovni šoli
 • Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v OŠ
 • Pravilnik o dokumentaciji v OŠ
 • Pravilnik o šolskem koledarju za OŠ
 • Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja
 • Pravilnik o publikaciji v OŠ
 • Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli
 • Pravilnik o podrobnejših pogojih za organizacijo nivojskega pouka v 9-letni osnovni šoli
 • Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v 9-letni osnovni šoli
 • Pravilnik o dokumentaciji v 9-letni osnovni šoli
 • Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli
 • Pravilnik o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni osnovni šoli
 • Pravilnik o financiranju šole v naravi
 • Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane učencev v osnovnih šolah
 • Zakon o računovodstvu
Predpisi EU

 

2.e Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlog predpisov

 

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov
 • Letni delovni načrt (LDN) za tekoče šolsko leto
 • Poslovno poročilo za preteklo leto
2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ
 • Prijavno-sprejemni postopek za vpis v prvi razred
 • Volitve v nazive učiteljev,
 • Imenovanje ravnatelja
 • Sprejemanje LDN in realizacije
2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc
 • Seznam vpisanih učencev za tekoče šolsko leto
 • Seznam zaposlenih
 • Seznam učencev s posebnim statusom
2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk Popis nepremičnin in premoženjskega stanja zavoda (v pripravi)
2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa
 • Urniki učencev za tekoče šolsko leto
 • Urniki oddelkov za tekoče šolsko leto
 • Šolski koledar za tekoče šolsko leto
 • Cenik malic in kosil tekoče šolsko leto
 • Cene kompletov učbenikov iz učbeniškega sklada

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij: Večina informacij je dostopna prek spleta http://www.os-trnovo.si ob vsakem času.
Informacije so fizično dostopne vsak delavnik na sedežu šole.

 

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji)
 • urniki učencev,
 • urniki oddelkov,
 • nadomeščanja,
 • pisna ocenjevanja
 • informacije o prehrani,
 • šolski koledar,
 • tabori in šole v naravi,
 • šolski pripomočki,
 • kontaktni podatki, zaposlenih
 • informacije o vpisu.

 

Dostopnost