caeOrgani šole

 

Ravnateljica

Ravnateljica OŠ Trnovo je mag. Đulijana Juričič, univ. dipl. ing. el. Predstavlja poslovodni organ in je pedagoški vodja šole.

Svet šole

Svet šole je najvišji organ upravljanja šole. Deluje v skladu z določili Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter Odlokom o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda. Sestavlja ga 5 predstavnikov delavcev šole, 3 predstavniki staršev in 3 predstavniki Mestne občine Ljubljana. Člani imajo štiriletni mandat. Predsednik sveta šole je Sašo Stojanovič Lenič, predstavnik MOL.

Strokovni organi šole

Strokovni organi šole so učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbori, strokovni aktivi in razredniki.

Učiteljski zbor
Sestavljajo ga strokovni delavci šole. Učiteljski zbor obravnava in odloča o vprašanjih, ki jih določa 61. čl.ZOFVI.

Oddelčni učiteljski zbori
Sestavljajo jih strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku. Oddelčni učiteljski zbor obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku, oblikuje program za delo z nadarjenimi učenci, s tistimi, ki težje napredujejo, odloča o vzgojnih ukrepih in opravlja druge naloge v skladu z zakonom (62. čl. ZOFVI).

Strokovni aktivi
Strokovne aktive v šoli sestavljajo učitelji oziroma predavatelji istega predmeta oziroma predmetnih področij. Strokovni aktiv šole obravnava problematiko predmeta oziroma predmetnega področja, usklajuje merila za ocenjevanje, daje učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, obravnava pripombe staršev in učencev ter opravlja druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.

Na šoli deluje 16 strokovnih aktivov: aktiv 1. razreda, 2. razreda, 3. razreda, 4. razreda, 5. razreda, tujih jezikov, oddelkov podaljšanega bivanja, slovenščine, matematike – fizike – tehnike in tehnologije, naravoslovja, zgodovine – geografije, športa, likovne umetnosti – glasbene umetnosti – etike, šolske svetovalne službe -dodatne strokovne pomoči.

Razredniki
Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

Svet staršev

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika. Je posvetovalni organ, ki daje mnenje o predlogu razvoja šole, o letnem delovnem načrtu in poročilu, obravnava in daje soglasje k predlogu nadstandardnih storitev. Predsednica sveta staršev je Petra Kromar Lešnik.

Upravni odbor šolskega sklada

Iz šolskega sklada se financirajo dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev. Namenjena so za nadstandardno opremo, zviševanje standarda pouka, pomoč učencem iz socialno šibkih družin in podobno. Sklad pridobiva sredstva iz prispevkov staršev in donacij.

Upravni odbor šteje osem članov, štiri predstavnike staršev in štiri predstavnike zaposlenih. Predsednik upravnega odbora je ga. Mojca VIlfan, predstavnica staršev.

Pritožbena komisija

Naloga pritožbene komisije je odločanje o pritožbah v zvezi z uresničevanjem pravic in dolžnosti učencev. Komisijo imenuje svet šole. Izmed članov pritožbene komisije predsednik sveta imenuje pet članov, ki odločajo v posameznem primeru. Člani komisije za posamezni primer so trije predstavniki delavcev šole in dva zunanja člana (predstavniki staršev in strokovni delavci druge šole). Pritožbena komisija je imenovana za štiri leta. Ista oseba se lahko imenuje za člana pritožbene komisije večkrat. Pritožbena komisija odloča z večino glasov vseh članov. Pri odločanju morajo biti prisotni vsi člani.

Skupnost učencev

Oddelčne skupnosti učencev se povezujejo v skupnost učencev. Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev. Sestavljajo ga predstavniki posameznih oddelčnih skupnosti, ki izvolijo predsednika skupnosti učencev. Pod vodstvom mentorjev izdelajo letni načrt dela. Skupnost učencev podaja predloge in pobude za izboljšanje življenja in dela na šoli ter se aktivno vključuje v različne dejavnosti. Mentorici skupnosti učencev sta Natalija Plajnšek in Barbara Ogrin.

 

Seznam uradnih oseb
V skladu z 8. členom Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18), so za zagotavljanje splošnih informacij pooblaščene naslednje uradne osebe:
1.  mag. Đulijana Juričić, ravnateljica, julijana.juricic@os-trnovo.si,  01/283 35 64, pisarna v upravnem delu
2.  Mateja Zalaznik, pomočnica ravnateljice, mateja.zalaznik@os-trnovo.si , 01/420 13 53, pisarna v upravnem delu
3.  Daniela Kerec, tajnica, daniela.kerec@guest.arnes.si, 01/283 35 64, pisarna v upravnem delu

V skladu z 9. členom Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18), so za vodenje upravnega postopka in odločanja v upravnih zadeve pooblaščene naslednje uradne osebe:
1. Daniela Kerec
2. Natalija Plajnšek
3. Barbara Ogrin

Dostopnost