Klub učencev

Mentorici:
Barbara Ogrin (5.-9.razreda) in Natalija Plajnšek (1.-4.razreda)

Klub učencev kot šolska dejavnost postaja z aktivno udeležbo učencev pri oblikovanju šolskega življenja vse bolj potrebna oblika organiziranja učencev (srečanje poteka vsaj enkrat mesečno, ločeno za predmetno in razredno stopnjo). Prizadevali si bomo uresničevati temelje našega druženja, ki so natančno opredeljeni v Pravilniku o pravicah in dolžnostih učencev. Le-ta natančno ureja organizacijo in delovanje skupnosti učencev (Klub učencev) in definira sestavo in delovanje šolskega parlamenta, kot izvršilni organ skupnosti učencev šole. Šolski parlament sestavljajo učenci, ki jih izvoli skupnost učencev šole. Vloga predstavnika razreda tako še naprej ostaja kot odgovorna in dejavna funkcija učenca, kateremu ni vseeno, kaj se na šoli dogaja.
Povezovanje učencev v Klub učencev, kjer se ti lahko uresničujejo kot dejavni »šolski akterji« ni zgolj teren za enosmerno informiranje in dopovedovanje (npr. odrasli učencem in obratno), temveč samoiniciativa učencev, ki si želijo ustvarjalnega dialoga med učenci in v njihovem odnosu z učitelji.

Učenci se na Klubu učencev učijo:

  • pomena dolžnosti;
  • smiselnosti in postavljanja skupnih pravil, ciljev;
  • sprejemati odgovornost za lastna ravnanja;
  • graditi ODNOS (vzajemnost in spoštovanje);
  • veščin uspešnega komuniciranja, vodenja in poslušanja;
  • usklajevati različna mnenja in upoštevati povratna sporočila.

Posebno pozornost bomo z učenci letos namenili doslednemu uresničevanju vzgojnega načrta, ki vključujejo udejanjanje vrednot naše šole. Poleg medvrstniške pomoči bomo skupaj spodbujali prostovoljno obliko pomoči namenjeno starejšim zunaj šole (povezovanje z Domom za starejše Janeza Krstnika). Skupaj gradimo tudi na primernem odnosu do šolske lastnine in odgovornemu vedenju učencev (tako med odmori kot na izvenšolskih dejavnostih). Pomembna je tudi varnost učencev na šoli, ki se bo dodatno okrepila tudi z odgovornim opravljenim delom dežurnih učencev in učiteljev. Ne bomo prezrli vseh drugih šolskih projektov in akcij, kot tudi ne doživljanja devetletne OŠ (vloga šolske knjižnice med prostimi urami učencev OŠ). Korak naprej bo tudi predstavitev predlogov, mnenja in pobud oblikovanih na Klubu učencev ali šolskem parlamentu, učiteljskemu zboru, svetu staršev ali svetu šole (vsaj enkrat letno).
Ne smemo pozabiti, da odnos učencev do Kluba učencev hkrati kreira odnos, ki ga do Kluba učencev vzpostavijo učitelji bodisi -starši. To pomeni vzajemnost v učenju, da se v vsakodnevnih medsebojnih odnosih učimo drug od drugega. Obenem lahko pritrdimo, da dejavnost Kluba učencev vpliva na počutje in pričakovanja vseh na šoli, kar pomeni, da vse bolj prispeva k ugodni šolski klimi.

Dostopnost